Toekomstplannen

Iedere 4 jaar wordt er een ‘meerjarenbeleidsplan’ opgesteld door het team. In dit plan worden de ontwikkelingsdoelen voor de school voor 4 jaren vastgesteld. Dit zijn doelen om het onderwijs te verbeteren/veranderen waar nodig. Ieder schooljaar wordt er een stukje van het meerjarenbeleidsplan uitgewerkt door middel van een ‘jaarplan’. In het jaarplan staat concreet welke doelen het team in het betreffende schooljaar wil behalen, hoe zij dit verwachten te gaan doen en hoe de veranderingen geborgd gaan worden in de school. Ouders worden middels de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die binnen de school plaats vinden. Voor schooljaar 2016-2017 zijn de volgende ontwikkelingsformats opgesteld:

• Nieuwe methode aanvankelijk lezen: in 2016-2017 wordt er een nieuwe methode gekozen voor aanvankelijk leesonderwijs in groep 3.
• Beleid meerbegaafdheid: teamleden kennen het beleid t.a.v. meerbegaafdheid (van stichting Aves) en geven hier op een juiste manier uitvoering aan in hun eigen klas en school.
• Kindportfolio en observatiesysteem ZIEN!: Leerkrachten gaan een scholing van het observatiesysteem volgen en het werken met kindportfolio’s wordt verder geïmplementeerd.
• Communicatie: We willen alle ouders optimaal betrekken bij het onderwijs van de kinderen en gaan hiervoor dit schooljaar maandvieringen introduceren. In de Nieuwsbrief willen we ouders op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen.